Tên Không Thu Apr 26 07:41:41 UTC 2018
_Trái đất này nhỏ lắm có khi vừa xoay người lại sẽ không biết mình gặp ai. _Nhưng cũng lớn lắm một khi quay lưng đi rồi sẽ mãi mãi không thể gặp lại
4 Likes 1 Comments
Teguh Twibawa Thu Apr 26 21:43:03 UTC 2018